પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ પંચાયત શાખા કર અને ફી ની વસુલાત

કર અને ફી ની વસુલાત


ગ્રામ પંચાયત વેરા વસુલાત (સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ અંતિત)
ક્રમતાલુકાનું નામમાંગણું (રૂા. લાખમાં) વસુલાત (રૂા. લાખમાં) ટકાવારી
પાછલા વર્ષનું બાકી ચાલુ વર્ષનુંકુલપાછલા વર્ષની બાકીચાલુ વર્ષનીકુલ
નવસારી૦.૬૩૧૨૬.૩૫૧૨૬.૯૮૦.૫૫૧૫૦.૧૮૧૫૦.૭૩૧૧૮.૭૨
જલાલપો૨૦.૪૮૧૩.૭૫૧૪.૨૩૧.૨૪૧૧.૨૮૧૨.૫૨૮૭.૯૮
ગણદેવી૦.૦૦૪૨.૩૨૪૨.૩૨૦.૦૦૪૨.૩૨૪૨.૩૨૧૦૦.૦૦
ચીખલી૦.૦૭૩૫.૦૯૩૫.૧૬૦.૦૭૩૫.૬૬૩૫.૭૩૧૦૧.૬૪
ખેરગામ૦.૦૦૨.૩૨૨.૩૨૦.૦૦૨.૩૨૨.૩૨૧૦૦.૦૦
વાંસદા૦.૦૦૧૨.૫૫૧૨.૫૫૦.૦૦૧૨.૫૫૧૨.૫૫૧૦૦.૦૦
કુલ૧.૧૮૨૩૨.૩૮૨૩૩.૫૬૧.૮૬૨૫૪.૩૧૨૫૬.૧૭૧૦૯.૬૮