પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ પંચાયત શાખા કર અને ફી ની વસુલાત

કર અને ફી ની વસુલાત


ગ્રામ પંચાયત કર અને ફી ની વસુલાત (માહે માર્ચ - ૨૦૧૨ અંતિત)
(રૂ. લાખમાં)
ક્રમ તાલુકાનું નામ માંગણું અગાઉના માસ સુધીની વસુલાત ચાલુ માસની વસુલાત કુલ વસુલાત ટકાવારી
પાછલું બાકી ચાલુ બાકી કુલ
નવસારી
જલાલપો૨
ગણદેવી ૦.૫૧ ૫.૧૭ ૫.૬૮ ૫.૪૭ ૦.૧૧ ૫.૫૮ ૯૮
ચીખલી ૧.૭ ૮૧.૮ ૮૩.૫ ૭૬.૧ ૭.૨૬ ૮૩.૩૬ ૯૯.૮૨
વાંસદા ૪.૪૯ ૪.૪૯ ૩.૧૧ ૧.૩૮ ૪.૪૯ ૧૦૦
કુલ ૨.૨૧ ૯૧.૪૬ ૯૩.૬૭ ૮૪.૬૮ ૮.૭૫ ૯૩.૪૩ ૯૯.૭૪