પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ પશુપાલન પશુધન

પશુધન

જીલ્લો– નવસારી ૫શુધનગણતરી- ૨૦૧૨
ક્રમ તાલુકાનું નામ ગાય ભેંસ ઘેટાંબકરાઉંટ મ૨ધા કુતરાઘોડાગધેડા
નવસારી ૧૪૬૭૮૧૧૧૦૨ ૧૦૨૧૧૬૧૫૭૨૩૪૯૬૫૦૪૦૧૨૯
જલાલપો૨ ૧૧૫૯૬૧૭૦૬૩૧૧૫૯૧૨૫૧૫૧૭૬૫૨૨૫૨૧૨૯૬૦
ગણદેવી ૧૯૧૪૮૧૨૩૮૬૨૭૯૧૫૧૯૨૨૯૯૬૨૪૫૬૬૧૪૨૩
ચીખલી ૬૯૭૦૧૩૪૧૮૩૪૮૮૧૯૦૩૦ ૨૭૪૯૨૧૮૩૬૧૦૪૨
વાંસદા ૭૬૨૬૧૨૧૧૫૩૩૯૧૬૧૧૭૫૬૯૨૫૧૮૮૧૮૨૪
કુલ ૧૯૧૩૮૪૯૫૮૮૭૨૦૬૭૭૪૪૬૯૮૮૦૩૪૧૨૭૬૧૧૧૧૨૭૮