પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર


પશુ સારવાર (૨૦૧૩-૨૦૧૪ અંતિત)
અ.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્‍પીટલ/દવાખાનાનું નામ સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્‍યા ખસી કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
નવસારી પશુ દવાખાના નવસારી તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૫૩૨૨૩૭૧
જલાલપોર પશુ દવાખાના એરુ તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૬૦૨૮૧૦૨૯
ગણદેવી પશુ દવાખાના ગણદેવી તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૬૦૫૯૭૯૯
ચીખલી પશુ દવાખાના ચીખલી તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૯૯૯૫૧૦૮૩
વાંસદા પશુ દવાખાના વાંસદા તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૧૦૫૮૨૨૪૮
જિલ્‍લાનું કુલ ૩૭૯૮૬૩૫૩૦