પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

વલસાડ જિલ્‍લામાંથી નવસારી જિલ્‍લો અલગ થતાં આ કચેરી જુન ૧૯૯૯ થી કાર્યરત થયેલ છે આ જિલ્‍લામાં કુલ ૧૭ પશુ દવાખાના, ૧૫ પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્રો તથા ર કૃત્રિમ બીજદાન કેન્‍દ્રો તથા આદિવાસી વિસ્‍તારમા ર ફરતા એકમ ચીખલી અને વાંસદાની જગ્‍યા રદ થતાં હાલ બંધ છે. પશુ દવાખાના ખાતે કુલ ૧૩ પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારીશ્રીઓની મંજુર થયેલ જગ્‍યા છે જેની સામે ૭ પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારીની જગ્‍યા ભરાયેલ છે તથા ૬ જગ્‍યા ખાલી છે. તેજ રીતે કુલ ૧૬ લાઈવસ્‍ટોક ઈન્‍સ્‍પેકટરની જગ્‍યા સામે ૧૦ જગ્‍યા ભરાયેલ છે તથા ૬ જગ્‍યા ખાલી છે. ડ્રેસર સંવર્ગની ૧૨ જગ્‍યા સામે ૩ જગ્‍યા ભરાયેલ છે અને પટાવાળા વર્ગની કુલ ૨૯ જગ્‍યા સામે ૬ જગ્‍યા ભરાયેલ છે અને ૨૩ જગ્‍યા ખાલી છે જે જરૂરિયાત મુજબ આઉટ સોર્સ થી ભરેલ છે