પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન રસીકરણ

રસીકરણ

રસીકરણ (૨૦૧૩-૨૦૧૪ અંતિત)
અનું. રસીનું નામ પશુઓની સંખ્યા
એચ.એસ ૭૩૨૧૮
ઇ.ટી -
એફ.એમ.ડી ૭૧૦૯૦
હડકવા(એ.આર.વી) ૨૨
બી. કયુ. ૨૧૧૯૫