પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન રસીકરણ

રસીકરણ

રસીકરણ (૨૦૧૭-૨૦૧૮ અંતિત)
અ.નં.રસીનું નામપશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ.૧૮૨૮૪૯
એફ.એમ.ડી.૪૧૯૦૩૯
હડકવા (એ.આર.વી.)૧૯૯૨
બી.કયુ.૩૭૫૨૪
પી.પી.આર.૧૫૬૮૩