પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


અ. નં. અધિકારી નું નામ અધિકારી નો હોદ્દો સરનામું ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્ષ નંબર ઇ- મેઇલ
ડો. એમ .જી .પ્રજાપતિ નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી જિ.પં.નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૩૫૮૩૩ ૦૨૬૩૭-૨૩૫૮૩૩dpahnavsari@gmail.com
શ્રી હેમંતભાઈ જી. પટેલસિનીયર કલાર્ક જિ.પં.નવસારી૦૨૬૩૭-૨૩૫૮૩૩૦૨૬૩૭-૨૩૫૮૩૩---
શ્રીમતી પૃથ્વીબેન ટી. પરમારજુનીયર કલાર્કજિ.પં.નવસારી૦૨૬૩૭-૨૩૫૮૩૩૦૨૬૩૭-૨૩૫૮૩૩---