પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી


સને ર૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ દરમ્યાન અત્રેની પશુપાલન શાખા જિ઼.પં. નવસારીના તાબામાં આવેલા પશુ દવાખાના અને પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્દ્રો દ્વારા ૭૯૨૭૮ પશુઓને સારવાર આપવામાં આવી ખસીકરણ કાર્યક્રમ હેઠળ કુલ ૩૪૬૪ પશુઓ આવરી લેવામાં આવ્યા વર્ષ દરમ્યાન ૨૦૮૫ નમુનાઓ જુદા જુદા પશુઓમાંથી એકત્રિત કરી અત્રેની રોગ સંશોધન કચેરીને પરિક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા.

ર૦૧૭-૧૮ના વર્ષ દરમ્યાન ખાતાની વડી કચેરી તરફથી નકકી કરેલ જુદી જુદી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી જે અંતર્ગત અનુસુચિત જનજાતિના લાભાર્થીઓના પશુઓને હેલ્થ પેકેજ અંતર્ગત ખાતા તરફથી મળેલ ધાસચારા બિયારણ કીટ ૨૯૯ પુરી પાડવામાં આવી, ધાસચારા વિકાસ યોજના અંતર્ગત જનરલ કેટેગરીના ૧૨૧ લાભાર્થીઓ, ફ્રી બિયારણ મીનીકીટસ આપવામાં આવી. વિદ્યુત સંચાલિત ચાફકટર ખરીદી પર સહાય યોજના હેઠળ જનરલ કેટેગરીના ૮૧ લાભાર્થીઓ, આદિજાતિના ૩૫ લાભાર્થીઓ તથા અનુ઼જાતિના ૧ લાભાર્થીને ચાફકટર ખરીદીમાં સહાય આપવામાં આવી. ડેરી વિષયક યોજના ઓ માં કુલ ૧૧ લાભાર્થીઓ ની મીલ્કીંગ મશીન ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવી તેમજ પશુવિમાં સહાય યોજના અંતર્ગત કુલ ૫૪ લાભાર્થી ઓ ના પશુઓ ને વિમા પ્રીમીયમ માં ૭૫% સહાય આપવા માં આવી.


અ. નં.તાલુકાનું નામહોસ્‍પીટલ / દવાખાનાનું નામસારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્‍યાખસી કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
નવસારીપશુ દવાખાના નવસારી તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૧૫૯૭૪૨૮૨
જલાલપોરપશુ દવાખાના એરુ તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૧૫૦૭૦૭૯૪
ગણદેવીપશુ દવાખાના ગણદેવી તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૯૪૯૭૫૫૫
ચીખલીપશુ દવાખાના ચીખલી તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૧૨૦૮૫૮૮૯
ખેરગામપશુ દવાખાના ખેરગામ તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૩૬૪૪૨૬૨
વાંસદાપશુ દવાખાના વાંસદા તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો૨૩૦૦૮૬૮૨
 જિલ્‍લાનું કુલઃ- ૭૯૨૭૮૩૪૬૪