પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ સહકાર શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ. એસ. શાહ ( ઈ.ચા. મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર (સ.મં.)
ફોન નંબર -
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૦૪૭૫

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી એસ. એસ. શાહ( ઈ.ચા. મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર (સ.મં.)-----૦૨૬૩૭ - ૨૩૦૪૭૫ ૯૪૨૯૦ ૫૭૨૮૩adr-ddo-nav@gujarat.gov.in