પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્યાંણ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ :સમાજ કલ્યાંણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.વી.ભરખડા
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૩૯૯૫
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
મોબાઇલ​૯૯ર૫૧ ૩૫૬૫૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. અધિકારી નું નામ અધિકારી નો હોદ્દો સરનામું ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્ષ નંબર મોબાઇલ​ઇ- મેઇલ
શ્રી કે.વી.ભરખડાજિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રીજિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૩૩૯૯૫ ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫૯૯ર૫૧ ૩૫૬૫૬mailto:swo-ddo-nav@gujarat.gov.in