પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્યાણશાખાશિષ્યવૃતિ

શિષ્યવૃતિ

અનુ.જાતિનાં લોકોનાં સર્વાગી વિકાસ માટે અનુ.જાતિ કલ્યાણ ખાતા દ્રારા શૈક્ષણિક યોજનાઓ, આર્થિક વિકાસની યોજનાઓ તથા આરોગ્ય,ગૃહ નિર્માણ અને અન્ય યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે.
ઉપરોક્ત યોજનાઓ પૈકી નીચે મુજબની યોજનાઓનો અમલ સમાજ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી દ્રારા કરવામાં આવે છે.
નીચે મુજબની યોજનાઓ અંતર્ગત સરકારી અનુદાનિત તેમજ સરકાર માન્ય ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતાં અનુ.જાતિનાં વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ તેમજ સહાય આપવામાં આવે છે. જેની વિગત નીચે મુજબ છે.
યોજના : ૧ ધો. ૧ થી ૧૦ નાં વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્યસરકારશ્રીની રાજ્ય શિષ્યવૃત્તિ યોજના :- ( બીસીકે - ૨ / ૭૧ )

ધો. ૧ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં અનુ.જાતિનાં વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક આવક મર્યાદાને ધ્યાને લીધા સિવાય નીચેની વિગતે શિષ્યવૃત્તિ ચૂકવવામાં આવે છે.

ધોરણવિગતશિષ્યવૃત્તિ રકમ
ધો.૧ થી ૮કુમારરૂા. ૫૦૦/-
ધો.૯ થી ૧૦કુમારરૂા ૭૫૦/-.
ધો.૧ થી ૫કન્યારૂા. ૫૦૦/-
ધો.૬ થી ૧૦કન્યારૂા. ૭૫૦/-

યોજના : ૨ અસ્વચ્છ વ્યવસાયમાં રોકાયેલા વાલીઓનાં બાળકોને ખાસ શિષ્યવૃત્તિ યોજના :- ( બીસીકે – ૪ )

સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલ અસ્વચ્છ વ્યવસાય જેવાં કે મરેલા ઢોરની ખાલ કાઢનાર,ચામડુ કમાવવાનું, ડબ્બા જાજરૂની સફાઈ કરનાર/માથે મેલુ ઉપાડનાર, ઝાડુ થી શેરીની સફાઈ કરનાર સફાઈ કામદાર જેવાં વ્યવસાયમાં રોકાયેલા વાલીઓનાં ધો. ૧ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં બાળકોને આવક મર્યાદાને ધ્યાને લીધાં સિવાય ડેસ્કોલર વિદ્યાર્થીને વાર્ષિક રૂા. ૩૦૦૦/- તથા ધો.૩ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં હોસ્ટેલર વિદ્યાર્થીને વાર્ષિક રૂા. ૮૦૦૦/- ના દરે શિષ્યવૃત્તિ ચૂકવવામાં આવે છે.

યોજના : ૩ અનુ.જાતિ પૈકી અતિ પછાત જાતિનાં બાળકોને ખાસ શિષ્યવૃત્તિ યોજના :- ( બીસીકે – ૧૭ / ૧૭-A )

અનુ.જાતિ પૈકી અતિપછાત જાતિ જેવી કે વાલ્મીકી, હાડી, નાડિયા, સેનવા, તુરી, ગરો-ગરોડા, વણકર સાધુ, તુરી બારોટ જેવી જાતિનાં વાલીઓનાં ધો. ૧ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં બાળકોને વાર્ષિક આવક મર્યાદાને ધ્યાને સિવાય શાળામાં ગત વર્ષની ૭૦ % થી વધુ હાજરીને ધ્યાને લઈ નીચેની વિગતે શિષ્યવૃત્તિ ચૂકવવામાં આવે છે.

ધોરણવિગતશિષ્યવૃત્તિ રકમ
ધો.૧ થી ૮કુમાર / કન્યારૂા. ૭૫૦/-.
ધો.૯ થી ૧૦કુમાર / કન્યારૂા ૧૦૦૦/-.

યોજના : ૪ ધો. ૯ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં અનુ.જાતિનાં વિદ્યાર્થીઓને ભારત સરકારની પ્રિ.મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના :- (બીસીકે ૩૫)

અનુ.જાતિનાં ધો.૯ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ કે જેમનાં વાલીની વાર્ષિક આવક રૂા. ૨.૫૦ લાખ ( બે લાખ પચાસ હજાર પૂરા ) કે તેથી ઓછી હોય તેઓને ભારત સરકારની પ્રિ.મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ ડેસ્કોલર વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક રૂા. ૩૦૦૦/- તથા હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરતાં હોસ્ટેલર વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક રૂા. ૬૦૦૦/- ની શિષ્યવૃત્તિ ચૂકવવામાં આવે છે.

યોજના નં. ૫ અનુ.જાતિ જાતિનાં બાળકોને ગણવેશ સહાય યોજના :- ( બીસીકે ૧૬ )

ધો. ધો. ૧ થી ૮ માં સરકારી તેમજ સરકારી અનુદાનીત શાળા માં અભ્યાસ કરતાં અનુ.જાતિનાં વિદ્યાર્થીઓને આવક મર્યાદાને ધ્યાને લીધા સિવાય દર વર્ષે ત્રણ જોડી ગણવેશ માટે રૂા. ૬૦૦/- ચૂકવવામાં આવે છે.

યોજના : ૬ ધો. ૯ માં અભ્યાસ કરતી અનુ.જાતિની વિદ્યાર્થીઓને સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ સાયકલ આપવાની યોજના ( બીસીકે – ૬ )

ધો. ૯ માં અભ્યાસ કરતી અનુ.જાતિની વિદ્યાર્થીઓને કે જેમનાં વાલીની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્યવિસ્તાર માટે રૂા. ૧,૨૦,૦૦૦/- કે તેથી ઓછી હોય તેમને અંતર મર્યાદાને ધ્યાને લીધા સિવાય સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ સાયકલ આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય, ગૃહ નિર્માણ અને અન્ય યોજનાઓ

યોજના : ગૃહ નિર્માણ માટે વ્યક્તિગત ધોરણે નાંણાકીય સહાય (ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના) (બીસીકે – ૫૦ / ૫૨)

અનુ.જાતિનાં વ્યક્તિઓ કે જેમને પોતાનાં નામે ગામમાં રહેવાલાયક મકાન ન હોય અને પોતાનાં નામે ખુલ્લો પ્લોટ હોય તથા અન્ય જગ્યાએથી અગાઉ મકાન બાંધકામ કરવાં સરકારી સહાય લીધેલ ન હોય અથવા ગામમાં પોતાનાં નામે જ જર્જરીત હાલતમાં મકાન કે જે રહેવા લાયક ન હોય અને જેની માલિકીનાં દસ્તાવેજ આધારો ધરાવતાં હોય અને વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂા. ૧,૨૦,૦૦૦/- થી ઓછી ધરાવતાં હોય તેઓને ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ રૂા. ૧,૨૦,૦૦૦/- ની મકાન બાંધકામ સહાય ત્રણ તબક્કે મંજુર કરી ચૂકવવામાં આવે છે.

વધુમાં અનુ.જાતિ પૈકી અતિ પછાત જાતિઓ જેવી કે વાલ્મીકી, હાડી, નાડિયા, સેનવા, તુરી, ગરો-ગરોડા, વણકર સાધુ, તુરી બારોટ ને આવક મર્યાદાને ધ્યાને લીધા સિવાય ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ રૂા. ૧,૨૦,૦૦૦/- ની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.

યોજના : કુંવરબાઇનું મામેરૂ ( બીસીકે – ૫૫ )

અનુ.જાતિની કન્યાઓને તેમનાં લગ્ન પ્રસંગે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂા. ૧,૨૦,૦૦૦/- ની મર્યાદાને ધ્યાને લઈ કુટુંબની વધુમાં વધુ બે ક્ન્યાઓને કુંવરબાઈનાં મામેરા યોજના હેઠળ લાભાર્થી કન્યાઓને રૂા. ૧૦,૦૦૦/- ની સહાય ચેકથી ચૂકવવામાં આવે છે.

યોજના : માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સાત ફેરા સમુહ લગ્નની યોજના

કોઈ સંસ્થા દ્રારા ગ્રામ્યકક્ષાએ અનુ.જાતિનાં ઓછામાં ઓછાં ૧૦ યુગલોનાં સમુહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવેલ હોય અને અનુ.જાતિની કન્યાનાં કુટુંબની ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે વાર્ષિક રૂા. ૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહેરી વિસ્તાર માટે વાર્ષિક રૂા. ૧,૫૦,૦૦૦/- થી ઓછી હોય અને ઓછામાં ઓછા દસ યુગલોને સમુહ લગ્નમાં ભાગ લેનાર અનુ.જાતિનાં દરેક યુગલને સમુહ લગ્ન માટે રૂા. ૧૦,૦૦૦/- ની સહાય કન્યાનાં નામે ચૂકવવામાં આવે છે.

જ્યારે સમુહ લગ્નનું આયોજન કરવા માટે આયોજક સંસ્થાને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુસર આવા સમુહ લગ્ન યોજનાર સંસ્થાઓને યુગલ દીઠ રૂા. ૨૦૦૦/- લેખે વધુમાં વધુ રૂા. ૫૦,૦૦૦/- ની પ્રોત્સાહક રકમ મંજુર કરી ચૂકવવામાં આવે છે.

યોજના : સત્યવાદી રાજા હરીશચંદ્ર મરણોત્તર ક્રિયા માટે નાંણાકીય સહાય યોજના( બીસીકે – ૬૨ )

અનુ.જાતિનાં કુટુંબમાં મૃત્યુનાં પ્રસંગે મૃતકનાં પાર્થિવદેહ ની અંત્યેષ્ટિ માટે / મરણોત્તર ક્રિયામાટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂા. ૧,૨૦,૦૦૦/- ની મર્યાદાને ધ્યાને લઈ રૂા. ૫૦૦૦/- ની નાંણકીય સહાય મંજુર કરવામાં આવે છે.

ગ્રામ્ય વિસ્તારનાં અનુ.જાતિનાં વ્યક્તિઓને આ શાખા દ્રારા નિયમોનુસાર અનુ.જાતિનાં પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત તમામ યોજનાઓની વધુ વિગત તેમજ અરજી ફોર્મ માટે સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, સમાજ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી તેમજ જે તે તાલુકાનાં સમાજ કલ્યાણ નિરિક્ષકશ્રીઓનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.