પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના


સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર પુરસ્‍કૃત યોજના છે. આ યોજના સમગ્ર ભારત દેશના તમામ રાજયોમાં ચાલે છે. અત્રેના જિલ્લામાં આ યોજના સૌ પ્રથમ ચીખલી તાલુકામાં સને ૧૯૮૧-૮૨ ના વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ વાંસદા, નવસારી, જલાલપોર તથા ગણદેવી એમ તમામ તાલુકામાં ક્રમશઃ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જિલ્લાના ૬ તાલુકામાં કુલ ૯ ઘટકો ચાલે છે. હાલ ઘટકવાર મંજુર/કાર્યાન્વીત આંગણવાડી કેન્દ્રની વિગત નીચે મુજબ છે.

(૩૦/૦૪/૨૦૧૮ અંતિત)
અ.નં.ઘટકનું નામકાર્યાન્‍વિંત આંગણવાડીની સંખ્‍યા
નવસારી ઘટક ૧૮૫
ચીખલી - ૧ ૨૧૮
ચીખલી - ૨ ૧૭૭
ગણદેવી - ૧૧૨૦
ગણદેવી - ૨ ૧૨૦
જલાલપોર - ૧ ૧૨૧
જલાલપોર - ૨ ૧૧૨
વાંસદા - ૧ ૧૩૬
વાંસદા - ૨ ૧૪૧

જિલ્‍લાનું કુલ ૧૩૩૦

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદેશ બાળકોમાં કુપોષણ દુર કરવાનો છે. આ યોજના હેઠળ ગ્રામ્ય/શહેરી કક્ષાએ આંગણવાડી કેન્દ્રો ખાતે લાભાર્થી ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકો, ધાત્રી-સગર્ભા માતાઓ તથા સને ૨૦૦૭-૦૮ વર્ષથી ૧૧ થી ૧૮ વર્ષની કિશોરીઓનો લાભાર્થી તરીકે સમાવેશ થાય છે.