પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા.
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, બીજો માળ, જુના થાણા નવસારી.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.એમ.આર.ડેલીવાલા પ્રોગ્રામ ઓફિસર ઇ.ચા. (આઇસીડીએસ) જિલ્લા પંચાયત નવસારી.
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૧૯૯૦
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૧૯૯૦

શાખા વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
ડો.એમ.આર.ડેલીવાલા

( ઇ/ચા ) પ્રોગ્રામ ઓફિસર આઇ.સી.ડી.એસ.
જિલ્લા પંચાયત નવસારી

૦૨૬૩૭ ૨૩૧૯૯૦૦૨૬૩૭ ૨૩૧૯૯૦૯૭૨૭૭૦૪૦૦૭po-icds-ddo-nav@gujarat.gov.in