પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

આઇસીડીએસ શાખા જિલ્લા પંચાયત નવસારી સરકારશ્રીના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ તથા કમિશ્નરશ્રી મહિલા અને બાળ વિકાસ ગાંધીનગર ઘ્વારા પત્રો, પરિપત્રો, ઠરાવ નિયમો મુજબ તેમજ જિલ્લા પંચાયતના ધારા ધોરણ મુજબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના નિયંત્રણ હેઠળ કામગીરી કરે છે.
જિલ્લામાં આઇસીડીએસ યોજનાનું માળખું નીચે પ્રમાણે છે.
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સંખ્યા
પ્રોગ્રામ ઓફિસર.
બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી
મદદનીશ બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી
મુખ્ય સેવિકાઓ. પ૦
આંગણવાડી વર્કરો. ૧૩૧૨
આંગણવાડી હેલ્પર ૧૨૭૧
આઇસીડીએસ શાખામાં હિસાબી વહીવટી તથા યોજનાકીય કામગીરી થાય છે. કમિશ્નરશ્રી મહિલા અને બાળ વિકાસ ગાંધીનગર તરફથી ફાળવેલ અનુદાનની ધટક કક્ષાએ ફાળવણી તથા હિસાબોનું સંચાલન, ખાધ સામગ્રીના ડી.એ. પ્રમાણે ફાળવણી તથા વપરાશ બચતના હિસાબો લક્ષ્યાંક સિઘ્ધિનું માસિક સંકલન માસિક પ્રગતિ રિપોર્ટ મેળવણું તેમજ વિવિધ યોજનાકીય, વહીવટ, હિસાબો બાબતોનો પત્ર વ્યવહાર, ધટકોની કામગીરી ઉપર દેખરેખ, મીટીંગ ઘ્વારા સમીક્ષા વિગેરે કામગીરી કરવામાં આવે છે.
પુરક પોષણ ઉપરાંત બાલિકા સમૃઘ્ધિ યોજના, કિશોરી શકિત યોજના, આઇસીડીએસ સખી મંડળોની રચના, સ્વયંસિઘ્ધા યોજના (ચીખલી તાલુકા પુરતી) તેમજ વિવિધ પ્રકારની માસિક અઠવાડિક મીટીંગોમાં જિલ્લા પંચાયતની તથા સમિતિની બેઠકોમાં હાજરી માહિતી પુરી પાડવાની સમય મર્યાદાવાળી કામગીરી થાય છે.

શાખા હેઠળની મહિલા બાળ વિકાસ અને યુવા સમિતિના સચિવ તરીકે પ્રોગ્રામ ઓફિસર હોય સદર સમિતિની અંતર્ગત કામગીરી થાય છે. માસિક પ્રગતિ રિપોર્ટ (MPR) GSWAN ૫ર માહે એપ્રિલ - ૦૮ અંતિત ઉપલબ્ધ છે. અને દર માસે ડેટા એન્ટ્રી કરવામાં આવે છે.