પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, બીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.જી. વ્‍યાસ (જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી)
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭-૨પ૮૪૬૭
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭પ

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં.વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી એમ.જી. વ્‍યાસજિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૦૨૬૩૭- ૨પ૮૪૬૭૦૨૬૩૭- ૨૩૦૪૭પ૯૯૦૯૯ ૭૧૬૮૮dpeo-ddo-nav@gujarat.gov.in
શ્રીમતી જયોતિબેન એન.૫ટેલ હિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ શાખા) ૦૨૬૩૭- ૨પ૮૪૨૭૦૨૬૩૭- ૨૩૦૪૭પ ૯૮ર૫૮ ર૧૭૦૭ ---
શ્રી મહેશભાઈ પી. ચૌધરી(ઈ.ચા.) નાયબ જીલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૦૨૬૩૭- ૨પ૮૪૨૭ ૦૨૬૩૭- ૨૩૦૪૭પ ૯૭૨૭૫ ૦૯૪૦૯---