પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

(જુન – ૨૦૧૨ અંતિત)
ક્રમ ધટકનું નામ કાર્યાન્વીત આંગણવાડીની સંખ્યા
નવસારી ૧૮૦
જલાલપોર ૨૩૩
ગણદેવી ૨૩પ
ચીખલી - ૧ ૨૦૨
ચીખલી - ર ૧૮૯
વાંસદા ૨૭૭
કુલઃ- ૧૩૧૬