પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા શૈક્ષણિક રૂપરેખા

શૈક્ષણિક રૂપરેખા

(૧) બાહ્ય પરીક્ષાઓ
હિન્દી
ચિત્રકામ

ગાંધીજીવન ઝાંખી

ચિત્રકલા
પ્રતિભાશોધ પરીક્ષા
રાજ્ય શિષ્યવ્રુત્તિ પરીક્ષા
(૨) શૈક્ષણિક પ્રવાસ
(૩) ઇકો ક્લ્બ
(૪) વ્રુક્ષા રોપણ
(૫) વન મહોત્સવ
(૬) પ્રવેશ મહોત્સવ
(૭) બાળ મેળો
(૮) રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી
(૯) ગાંધી સપ્તાહની ઉજવણી
(૧૦) સાક્ષરદીપ કાર્યક્રમ
(૧૧) એવોર્ડ ટુ સ્કુલ સ્પર્ધા
(૧૨) શ્રેષ્ઠ શિક્ષક સ્પર્ધા
(૧૩) ચેતન્ય શાળા પ્રોજેક્ટ