પંચાયત વિભાગ
a
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

અ.ન.તાલુકાનું નામ
જલાલપોર
વાંસદા
નવસારી
ચીખલી
ગણદેવી