પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખા ચેકડેમ

ચેકડેમ


આ વિભાગ દ્રારા નદી કોતરો પર ચેકડેમ તેમજ ચેકડેમ કમ ક્રોઝવેના બાંધકામ કરવામાં આવે છે. જેનાથી નદી તથા કોતરોમાં વરસાદના તથા નહેરના વહી જતાં વેસ્ટેજ પાણીને રોકવામાં આવે છે. આ પાણીને લીફટ કરીને ખેડુતો આડકતરી રીતે સિંચાઈનો લાભ મેળવે છે. ચેકડેમમાં પાણીના સંગ્રહથી આજુબાજુના કુવા તથા બોર રીચાર્જ થાય છે. ચેકડેમ સાથે ક્રોઝવેના બાંધકામથી લોકોને અને ખાસ કરીને ખેડુત ખાતેદારોને સામે કાંઠે ખેતીકામે અવરજવરની સુવિધા મળે છે.

ચેકડેમોની માહિતી વષૅ ૨૦૧૫-૧૬.
અ. નં.તાલુકોચેકડેમ/ ચેકડેમ કમ કોઝવે નુ નામઅંદાજીત રકમ (રૂ. લાખમાં)
વાંસદાભીનાર ગામે ટાંકલી ફળીયામાં ચેકડેમ કમ કોઝવેનું કામ ૭.૨૨
વાંસદાકેળકચ્છ ગામે ઉપલા ફળીયા ખાતે ચેકડેમ કમ કોઝવેનું કામ૮.૧૪
વાંસદાહોળીપાડા ગામે પેલાડ ફળીયા ખાતે પ્રાથમિક શાળા નજીક ચેકડેમ / કોઝવેનું કામ ૭.૧૭
વાંસદાપાલગભાણ ગામે તળાવ પાસે ચેકડેમ કમ કોઝવેનું કામ ૩.૬૫
વાંસદાખાનપુર ગામે પીલાડ ફળીયા ખાતે ચેકડેમ કમ કોઝવેનું કામ૮.૧૩
વાંસદાઅંકલાછ ગામે વણજારવાડી ફળીયામાં ચેકડેમનું કામ૭.૫૧
વાંસદાલીમઝર ગામે વાંકી ખાડી પર ચેકડેમનું કામ૬.૪૧
વાંસદાખાંભલા ખાતે ચેકડેમ કમ કોઝવેનું કામ૮.૧૫
વાંસદાખાટાઆંબા ચારમુળી ફ.માં મોવજીભાઈ મસ્તરના ઘર તરફ જતા રસ્તા પર ચેકડેમ કમ કોઝવેનું કામ ૮.૧૪
૧૦વાંસદારવાણીયા ગામે રાઘા ફ. ખાતે ચેકડેમનું કામ ૬.૫૨
૧૧વાંસદાચૌઢા ગામે ઉપલુ ફ. ખાતે ચેકડેમનું કામ૬.૪૬
૧૨વાંસદાસીંગાડ ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૫.૫૪
૧૩વાંસદાવાંદરવેલા (સડક ફળિયા) ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૫.૫૧
૧૪વાંસદાચોરવણી ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૬.૧૪
૧૫વાંસદાલાકડબારી ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૬.૬૯
૧૬વાંસદામાનકુનિયા ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૭.૭૭
૧૭વાંસદાખાટાઆંબા ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૭.૧૧
૧૮વાંસદારવાણીયા ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૭.૯૬
૧૯વાંસદાનવાનગર ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૭.૯૭
૨૦વાંસદાનવાનગર ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૭.૯૭
૨૧ચીખલીબામણવેલ / રેઠવાણીયા ખાતે અઢારપીરથી માણેકપોર જતા રસ્તા પર લોકલ કોતર પર ચેકડેમ/કોઝવેનું કામ૮.૧૫
૨૨ચીખલીસાદડવેલ સોનારીયા ફ. ખાતે ચેકડેમ/કોઝવેનું કામ ૭.૬૦
૨૩ચીખલીઅંબાચ આવડા ફ. ખાતે ચેકડેમ/કોઝવેનું કામ ૭.૭૨
૨૪ચીખલીમિયાઝરી વાંગળ ફ. ખાતે પ્રાથમિક શાળા પાસે ચેકડેમ/કોઝવેનું કામ૭.૪૨
૨૫ચીખલીબામણવેલ ગામે બારીફળિયામાં ચેકડેમ / કોઝવેનું કામ ૮.૦૮
૨૬ચીખલીસાદડવેલ ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૫.૮૬
૨૭ચીખલીગોડથલ ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૫.૯૧
૨૮ચીખલીચાસા ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૬.૯૦
૨૯ખેરગામવાવ રાઘવા ફ. ખાતે ચેકડેમનું કામ૮.૦૨
૩૦ખેરગામપાટી ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૬.૮૬
૩૧ખેરગામખેરગામ(સરસિયા) ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૬.૮૫
૩૨ખેરગામડેબરપાડા ગામે વોટર હાર્વેસ્ટીંગ સ્ટ્રકચરનું કામ ૭.૨૮
૩૩ગણદેવીઅંભેટા ખાતે નાના ફ. માં ચેકડેમનું કામ૬.૨૧
૩૪ગણદેવીદુવાડા વિરલભાઈ ભીખુભાઈની જમીનની બાજુમાં ચેકડેમનું કામ૪.૭૦
૩૫ગણદેવીધનોરી ગામે ચેકડેમ કમ કોઝવેનું કામ ૫.૯૬
૩૬ગણદેવીઅંભેટા ગામે ચેકડેમ કમ કોઝવેનું કામ ૪.૨૭
૩૭નવસારી ઉગત ખાતે સ્મશાન ભૂમિ નજીક ચેકડેમનું કામ.૭.૭૫
૩૮નવસારી મહુડી ખાતે લોકલ કોતર પર ચેકડેમનું કામ.૮.૦૭
૩૯નવસારી તેલાડા ખાતે ગરમોડા વગામાં ચેકડેમનું કામ.૮.૦૩
૪૦નવસારી નવાતળાવ ખાતે ટેકરી વગામાં ચેકડેમનું કામ. ૭.૫૯
૪૧નવસારી નાગધરા ખાતે હળપતિવાસ નજીક ચેકડેમનું કામ. ૬.૮૨
૪૨નવસારી ઉગત ગામે ગામે સ્મશાનભુમિ નજીક ચેકડેમ કમ વોશિંગઘાટનું કામ. ૬.૮૨
૪૩જલાલપોરએથાણ ગામે ચેકડેમનું કામ૪.૫૮
૪૪જલાલપોરબોદાલી ગામે ચેકડેમનું કામ ૫.૦૬
કુલઃ-૩૦૨.૬૭