પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાપુર નિયંત્રણ અને પાણી નિયંત્રણ
પુર નિયંત્રણ અને પાણી નિયંત્રણ


આ વિભાગ દ્રારા નદીના પાણીથી થતા ધોવાણના નાના નાના કામો કરવામાં આવે છે. આ કામોથી નદી કાંઠાની ખેડુતોની કિંમતી જમીનનું ધોવાણ થતું હોય તે અટકાવી શકાય છે.


પૂરનિયંત્રણની અને પાણી નિયંત્રણની માહિતી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮
અ. નં.તાલુકોયોજનાનું નામઅંદાજીત રકમ (રૂ. લાખમાં)

ગણદેવીમાછીયાવાસણ ગામે સ્મશાનભુમિ પાસે પુરસંક્ષણ દિવાલનું કામ ૧૭.૪૨
કુલઃ-૧૭.૪૨
ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજના વર્ષ- ૨૦૧૭-૧૮
અ. નં.તાલુકોયોજનાનું નામ અંદાજીત રકમ (રૂ. લાખમાં)
વાંસદામોટીવાલઝર(ડુંગરી ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૭.૦૭
વાંસદાનાનીવાલઝર ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૬.૮૮
વાંસદામોટીભમતી(મંદિર ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૬.૪૬
વાંસદાઉપસળ(દુકાન ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૭.૯૫
વાંસદાચારણવાડા(નીચલા ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૬.૮૩
વાંસદાબેડમાળ(આંબાનીમાળ ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૪.૮૩
વાંસદામનપુર (ખોરા ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૭.૮૧
વાંસદાભીનાર (કાજીયા ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૩.૫૬
વાંસદાખાંભલા (કોટબા ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૭.૦૫
૧૦વાંસદામહુવાસ(જનાદ ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૪.૮૯
૧૧વાંસદાવાટી(ખોબા ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૫.૩૬
૧૨વાંસદાઝરી(સુસવાટ ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૬.૫૫
૧૩ચીખલીફડવેલ(બેઢીયા ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૮.૫૮
૧૪ચીખલીઘેજ (નવાનગર) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૫.૫૫
૧૫ચીખલીઘોડવણી(પેલાડ ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૫.૮૪
૧૬ચીખલીરૂમલા(આંબાપાડા ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૮.૦૩
૧૭ચીખલીમોગરાવાડી(બેનાયા ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૭.૬૨
૧૮ચીખલીચરી(બોરડી ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૭.૪૩
૧૯ચીખલીગોડથલ(પટેલ ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૭.૯૬
૨૦ચીખલીરાનકુવા(પટેલવાડી) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૬.૨૭
૨૧ચીખલીખરોલી(ચિત્તલ ફ.) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૧૧.૭૧
૨૨ખેરગામનારણપોર ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૬.૨૯
૨૩ખેરગામઆછવણી(બેઝ ઝરી ફ) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૭.૨૭
૨૪ખેરગામઆછવણી(પટેલ ફ) ગામે ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાનું કામ ૫.૬૯
કુલઃ-૧૬૩.૪૮