પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઇ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, બીજા માળે, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ.જે. પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી
ફોન નં૦૨૬૩૭-૨૪૮૫૦૨
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૪૮૫૦૨


અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
શ્રી એ.જે. પટેલકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી
૦૨૬૩૭- ૨૪૮૫૦૨૦૨૬૩૭- ૨૪૮૫૦૨૯૮૨૫૮૭૨૫૦૬exeiri-ddo-nav@gujarat.gov.in