પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

પંચાયતીરાજ સંસ્થાઓના નાણાંકીય સાધનો સંગીન બનાવવા ૧૪ માં નાણાંપંચ સરકારશ્રીના પંચાયત, ગ્રામ, ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ ગાંઘીનગરનાં ઠરાવ ક્રમાંકઃ એક.એસ.સી.-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત તા.ર૮/૮/૨૦૧૫ થી અમલમાં આવેલ છે. જેમાં ૨૦૧૫-૧૬ થી ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ સુઘી આયોજન છે.

૧૪ માં નાણાંપંચ અંતર્ગત ૬ તાલુકાઓનાં ૩૯૪ ગામોનાં વિલેજ ડેવલ૫મેન્‍ટ પ્લાન તૈયાર કરી ઓનલાઈન થયેલ છે. આ પ્લાનમાં ૧ થી ૧૧ મુજબનાં વિભાગોના સમાવેશ થયેલ છે.

 વસતિ વિષયક માહિતી.
 જમીન વિષયક માહિતી.
 જમીન વિષયક માહિતી.
 પીવાના પાણીની સવલત.
 સેનીટેશન.
 વિજળીકરણ.
 આંગણવાડી.
 ગ્રામ્ય રસ્તા.
 સંદેશા વ્યવહાર વાહન વ્યવહાર.
 સામાજીક સુરક્ષાની વિગતો.
 અન્ય પ્રકીર્ણ સગવડો.

ગ્રામ્ય કક્ષાએ મુળુભુત પાયાની જરૂરીયાતો/સેવાઓ પુરી પાડવાનું સરકારશ્રીનું આયોજન છે. ગાઈડ લાઈન મુજબ વર્ષ ૨૦૧૧ ની વસ્તી આઘારે ગ્રામ પંચાયતોની જાતીવાર વસ્તી/વિસ્તારના ઘોરણે અંદાજીત મળનાર ૫રફોર્મન્‍સ ગ્રાન્ટ છે. જેમાં નીચે મુજબનાં કામોને પ્રાધાન્‍ય આપેલ છે.


પીવાના પાણી પુરૂ પાડવા બાબત.
સેનીટેશન.
સોલીડ વેસ્ટ મેનજમેન્ટ.
સ્‍ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ.
આંતરીક રસ્તા.
ગામના મુખ્ય માર્ગ ઉ૫ર ફુટપાથ.
હાટ બજાર.
પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ખુટતી પાયાની સુવિધા.
આંગણવાડી કેન્‍દ્રોમાં ખુટતી પાયાની સુવિધા.
ગુજરાત પંચાયત અઘિનિયમ અનુસુચિ-૧ માં ઠરાવેલ ગ્રામ પંચાયતના કાર્યો અને ફરજો અદા કરવા માટે ઉભી કરવાની થતી સામુહિક સુવિઘાઓ.
મનરેગા યોજનાના કન્વર્ઝન્સમાં મિલ્‍કતોના ટકાઉ૫ણામાં વઘારો કરવા માટે.
ઈ-ગ્રામની સુવિધામાં વઘારો કરવો.
વિજળીકરણના કામો (સ્‍ટ્રીટ લાઈટ).
કોમ્યુનીટી એસેટના કામો તથા કોમ્યુનીટી એસેટની જાળવણી.
કબ્રસ્તાન સ્મશાનગૃહનાં કામો.

ગ્રામ પંચાયત દ્વારા તૈયાર કરેલ વિલેજ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન તાલુકા વિકાસ અઘિકારીને અવલોકન થયા બાદ ગ્રામસભામાં બહાલી લેવાની થાય છે. સરકારશ્રીનો મુળભુત હેતુ ગ્રામ્ય કક્ષાએ તમામ પ્રકારની પાયાની સુવિઘા ઉ૫લબ્ઘ કરવાની છે. તમામ કામોની વિસ્‍તૃત ચર્ચા કરી ગામની પ્રજા સમક્ષ ધ્‍યાને લેવાનો છે. આમ, પંચાયત સ્વાતંત્ર પણે અમલવારી કરી શકે તે મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવા અનુરોઘ કરેલ છે.