પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

વિકાસશાખા ઉકત અત્રેનાં જિલ્લામાં નીચે મુજબ યોજનાઓનો અમલ કરવામાં આવે છે.

૧૪ માં નાણાંપંચ સને ૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૯-૨૦.

જિલ્‍લા પંચાયત સદસ્‍ય ફંડનાં તેમના વિસ્‍તારના વિકાસના કામોની યોજના.