પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, પ્રથમ માળ, જુનાથાણા, નવસારી.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી સુ શ્રી પ્રિતી એસ. ઠકકર (નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી)
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
મોબાઈલ નંબર૭૮૭૪૭ ૮૬૬૭૦
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં.વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
સુ શ્રી પ્રિતી એસ. ઠકકરનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯ ૦૨૬૩૭- ૨૩૦૪૭૫ ૭૮૭૪૭ ૮૬૬૭૦dyddo-vikas-nav@gujarat.gov.in