પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા યોજનાઓની સમરી

યોજનાઓની સમરી


યોજનાઓની સમરી પત્રક - ૨૦૧૭ - ૨૦૧૮
ક્રમઈન્‍ડીકેટરવર્ષ દરમ્યાન થયેલ કામગીરીની ટકાવારી સોર્સ ઓફ ડેટા
જન સંખ્‍યા વૃધ્ધિ દર (%)૮.૧૫સેન્‍સસ - ૨૦૧૧
પ્રજનન દર (%)૨.૨સેન્‍સસ - ૨૦૧૧
રક્ષિત દંપતિ દર૭૧.૫૧મેન્‍યુઅલ (માસિક રિપોટીંગ)
બાળ મરણ દર (એક હજાર જીવીત જન્‍મે) -
સેકસ રેસીયો૯૬૧સેન્‍સસ - ૨૦૧૧
માતા મરણ દર (એક લાખ જીવીત જન્‍મે) -
સંપુર્ણ રસીકરણ ( % )૧૦૦.૨એચ.એમ.આઈ.એસ.
સંસ્થાકિય પ્રસુતિ ( % )૯૯.૯૬એચ.એમ.આઈ.એસ.
જનની સુરક્ષા યોજના લાભાર્થી૬૩૨૦મેન્‍યુઅલ (માસિક રિપોટીંગ)
૧૦ચિરંજીવી યોજના લાભાર્થી૨૪૨૬મેન્‍યુઅલ (માસિક રિપોટીંગ)
૧૧બાલ સખા યોજના લભાર્થી૧૨૦૭મેન્‍યુઅલ (માસિક રિપોટીંગ)