પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા યોજનાઓની સમરી

યોજનાઓની સમરી

ક્રમઈન્‍ડીકેટરવર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ દરમ્યાન થયેલ કામગીરીસોર્સ ઓફ ડેટા
જન સંખ્‍યા વૃધ્ધિ દર (%)૮.૧૫સેન્‍સસ-૨૦૧૧
પ્રજનન દર (%)૨.૧સેન્‍સસ-૨૦૧૧
રક્ષિત દંપતિ દર૮૩.૮૮એમ.આઈ.એસ.
બાળ મરણ દર (એક હજાર જીવીત જન્‍મે)૧૪એચ.એમ.આઈ.એસ.
સેકસ રેસીયો૯૬૧સેન્‍સસ-૨૦૧૧
માતા મરણ દર (એક લાખ જીવીત જન્‍મે)૯૪એચ.એમ.આઈ.એસ.
સંપુર્ણ રસીકરણ ( % )૯૪.૦૬એચ.એમ.આઈ.એસ.
સંસ્થાકિય પ્રસુતિ ( % )૯૯.૭૨એચ.એમ.આઈ.એસ.
9જનની સુરક્ષા યોજના લાભાર્થી૭૪૧૭એચ.એમ.આઈ.એસ.
૧૦ચિરંજીવી યોજના લાભાર્થી૨૬૬૭એચ.એમ.આઈ.એસ.
૧૧બાલ સખા યોજના લભાર્થી૧૪૫૦એમ.આઈ.એસ.