×

૧૪ મું નાણાંપંચ

૧૪ મું નાણાંપંચ અંગેની વિગત દર્શાવતું પત્રક - (માર્ચ - ૨૦૨૧ અંતિત)
અ.નં. વર્ષ  સરકારશ્રી તરફથી ફાળવેલ કુલ ગ્રાન્‍ટ (રૂા.લાખમાં) આયોજન થયેલ કામોની સંખ્‍યા  આયોજન પૈકી પુર્ણ થયેલ કામોની વિગત  થયેલ કામો સિધ્‍ધીની ટકાવારી  નાણાંકીય સિધ્‍ધીની ટકાવારી 
કામોની સંખ્‍યા  થયેલ ખર્ચ (રૂા.લાખમાં) 
1 ૨૦૧૫-૧૬ (બેઝીક)  1710.96 1551 1551 1710.96 100.00 100.00
2 ૨૦૧૬-૧૭ (બેઝીક)  5627.37 2798 2798 5627.37 100.00 100.00
3 ૨૦૧૬-૧૭ (પરફોર્મન્‍શ)  632.35 380 380 632.35 100.00 100.00
4 ૨૦૧૭-૧૮ (બેઝીક)  4855.38 2847 2847 4855.38 100.00 100.00
5 ૨૦૧૭-૧૮ (પરફોર્મન્‍શ)  696.13 483 483 696.13 100.00 100.00
6 ૨૦૧૮-૧૯ (બેઝીક)  5665.19 2922 2922 5665.19 100.00 100.00
7 ૨૦૧૯-૨૦ (બેઝીક)  7655.59 3795 3740 7525.62 98.55 98.30
કુલઃ- 26842.97 14776 14721 26713.00 698.55 698.30