×

આંગણવાડી કેન્દ્રો

(એપ્રિલ - ૨૦૨૨ અંતિત)
અ.નં ઘટકનું નામ મંજુર થયેલ આંગણવાડીની સંખ્યા યોજનાના પોતાના મકાનો શાળાના પોતાના મકાન ગ્રામ પંચાયત મકાનમાં ભાડાના મકાનમાં ભાડા વગરના મકાનમાં
1 નવસારી 185 156 1 0 11 17
2 ચીખલી-૧ 101 99 0 1 0 1
3 ચીખલી-૨ 187 178 0 0 4 5
4 ચીખલી-૩ 107 101 0 0 0 6
5 ગણદેવી-૧ 120 114 0 0 0 6
6 ગણદેવી-૨ 120 110 3 1 0 6
7 જલાલપોર-૧ 121 104 3 0 4 10
8 જલાલપોર-૨ 112 92 4 0 8 8
9 વાંસદા-૧ 141 116 7 1 0 17
10 વાંસદા-૨ 136 124 2 2 0 8
જિલ્લાનું કુલ:- 1330 1194 20 5 27 84