×

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
અર્પિ‍ત સાગર (આઈ.એ.એસ.)

Designation :જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ડિસ્‍ટ્રીકટ કોર્ટની પાછળ, જુના થાણા, નવસારી. તા.જિ.નવસારી-૩૯૬ ૪૪૫.
Phone No. : ૦૨૬૩૭-૨૪૪૨૯૯
Fax No.​ : ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
Mobile No​ : ૯૯૭૮૪૦૬ર૪૦
E-mail : ddo-nav@gujarat.gov.in