×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, બીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્યu સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડો.એ.આર.ગજેરા (ઈ.ચા.), જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૩૦૩૦
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૩૦૩૦ / ૨૩૦૪૭૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. અધિકારી નું નામ અધિકારી નો હોદ્દો સરનામું ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્ષ નંબર ઇ- મેઇલ
શ્રી ડો.એ.આર.ગજેરા (ઈ.ચા.) જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી જિ.પં.નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૩૩૦૩૦ ૦૨૬૩૭ ૨૩૩૦૩૦ ૨૩૦૪૭૫ daonavsari@gmail.com