×

શાખાની કામગીરી

  • જીલ્લાના પશુ પંખી અને આરોગ્યની જાળવણી
  • જીલ્લામાં રોગચાળા સમયે રોગનિયંત્રણના પગલા
  • પશુ સારવાર, પશુ રસિકરણ, પશુપાવન ખાતા દ્વારા સોંપાયેલ યોજનાઓનું અમલીકરણ
  • આયોજન મંડળની કામગીરી
  • પશુ ચિકિત્સા અધિકારીઓના મહેકમની કામગીરી
  • પશુ દવાખાના દ્વારા પશુ તંદુરસ્તી, પશુ મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર આપવા
  • પશુ સંવર્ધન થકી દૂધ ઉત્પાદન વધારવું
  • જીલ્લા પંચાયત પશુપાલન શાખા દ્વારા સંચાલીત પશુ દવાખાના, પ્રાથમીક સારવાર કેન્દ્રની કામગીરી ઉપર દેખરેખ/નિયંત્રણ તાંત્રીક તેમજ વહીવટી માર્ગદર્શનની કામગીરી ક્ષેત્રિય કક્ષાએ ગ્રાન્ટ ફાળવણી