×

પ્રસ્‍તાવના

વલસાડ જિલ્‍લામાંથી નવસારી જિલ્‍લો અલગ થતાં આ કચેરી જુન ૧૯૯૯ થી કાર્યરત થયેલ છે. આ જિલ્‍લામાં કુલ ૧૭ પશુ દવાખાના, ૧૫ પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્રો તથા ર કૃત્રિમ બીજદાન કેન્‍દ્રો તથા આદિવાસી વિસ્‍તારમાં ર ફરતા એકમ ચીખલી અને વાંસદાની જગ્‍યા રદ થતાં હાલ બંધ છે. પશુ દવાખાના ખાતે કુલ ૧૭ પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારીશ્રીઓની મંજુર થયેલ જગ્‍યા છે જેની સામે ૫ પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારીની જગ્‍યા ભરાયેલ છે તથા ૧૨ જગ્‍યા ખાલી છે. તેજ રીતે કુલ ૧૬ લાઈવસ્‍ટોક ઈન્‍સ્‍પેકટરની જગ્‍યા સામે ૯ જગ્‍યા ભરાયેલ છે તથા ૭ જગ્‍યા ખાલી છે. ડ્રેસર સંવર્ગની ૧૨ જગ્‍યા સામે ૩ જગ્‍યા ભરાયેલ છે અને પટાવાળા વર્ગની કુલ ૩૧ જગ્‍યા સામે ૨ જગ્‍યા ભરાયેલ છે અને ૨૯ જગ્‍યા ખાલી છે જે જરૂરિયાત મુજબ આઉટસોર્સથી ભરેલ છે.