×

પશુ સારવાર

પશુ સારવાર
(સને :- ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨ અંતિત)
અ.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્‍પીટલ / દવાખાનાનું નામ સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્‍યા ખસી કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
1 નવસારી પશુ દવાખાના નવસારી તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો 13573 63
2 જલાલપોર પશુ દવાખાના એરુ તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો 10672 197
3 ગણદેવી પશુ દવાખાના ગણદેવી તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો 8600 331
4 ચીખલી પશુ દવાખાના ચીખલી તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો 17263 433
5 ખેરગામ પશુ દવાખાના ખેરગામ તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો 4247 108
6 વાંસદા પશુ દવાખાના વાંસદા તથા તાબા હેઠળના પશુ દવાખાના તથા પ્રા. પ . સા. કેન્દ્રો 21986 23
કુલઃ- 76341 1155