×

પશુધન

પશુધન (૨૦૧૯) અંગેની માહિતી-
જીલ્લો – નવસારી ૨૦ મી ૫શુધન ગણતરી - ૨૦૧૯
ક્રમ  તાલુકાનું નામ  ગૌધન  ભેંસ  ઘેંટા  બકરા  ઉંટ  ઘોડા  અન્‍ય  કુલ 
1 નવસારી  15072 8594 94 12184 0 75 2778 38797
2 જલાલપો૨  13313 13444 534 11720 2 55 2795 41863
3 ગણદેવી  16457 7211 308 9830 0 45 347 34198
4 ચીખલી  65205 13845 176 17792 0 19 2848 99885
5 ખેરગામ  24446 6665 40 4343 0 6 352 35852
6 વાંસદા  96695 11786 0 12351 0 9 127 120968
  કુલ 231188 61545 1152 68220 2 209 9247 371563