×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.નયનાબેન આઈ. પટેલ ઈ.ચા. ( જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી)
ફોન નં -
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૦૪૭૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
ડો.નયનાબેન આઈ. પટેલ ઈ.ચા. જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી -

૦૨૬૩૭ ૨૩૦૪૭૫

૯૪૨૭૧ ૪૯૧૮૬ dao-ddo-nav@gujarat.gov.in