×

આયુર્વેદ તબીબી અધિકારી

Ayurveda-Medical-Officer

આયુર્વેદ તબીબી અધિકારીશ્રીઓ (મે - ૨૦૨૧ અંતિત) 
ક્રમ તાલુકાનું નામ આયુર્વેદ દવાખાનાનું નામ આયુર્વેદ તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ મોબાઈલ નંબર
1 નવસારી  ધારાગીરી વેદ્ય ભાવનાબેન ડી.પટેલ 9825723176
2 નવસારી  પેરા  વૈદ્ય નટવરસિંહ સી. રાજપુરોહિત  9624045969
3 નવસારી  સિવિલ ઓ.પી.ડી  વૈદ્ય દર્શનાબેન ખોરાસીયા  8866229443
4 ચીખલી  સુરખાઈ  વૈદ્ય માલતીબેન એ. પટેલ  9624185427
5 ચીખલી  ઢોલુમ્બર  વૈદ્ય આશિષકુમાર જી. પટેલ  9601301917
6 ચીખલી  પાટી  વૈદ્ય નિલેષ જે. જેઠવા  9585779737
7 ચીખલી  કાકડવેલ  વૈદ્ય દિલીપકુમાર એમ. આહિર 9374055088
8 ચીખલી  બોડવાંક  વૈદ્ય મયુરકુમાર વાઘ  9722150694
9 ચીખલી  માંડવખડક  વૈદ્ય પાર્થકુમાર એસ. પટેલ  9727174113
10 જલાલપોર  તવડી  વૈદ્ય હિતેષ ડી. લીંબાચીયા 9925607018
11 જલાલપોર  મરોલી  વૈદ્ય રાજેશકુમાર ડી. માણીયા  9428112357
12 ગણદેવી  વલોટી  વૈદ્ય દ્રષ્ટિ પી. પટેલ  9429532909
13 ગણદેવી  ધકવાડા  વૈદ્ય શૈલેન્‍દ્ર જે. નાકરાણી  9925347223
14 વાંસદા  પ્રતાપનગર  વૈદ્ય ફાલ્‍ગુની બી. ચૌધરી  9727841116
15 વાંસદા  ચાંપલધરા  વૈદ્ય પ્રકાશકુમાર જી. ચૌહાણ 9909789055
16 વાંસદા  ભીનાર  વૈદ્ય ખ્‍યાતિબેન સી. પટેલ  7600727417
17 વાંસદા  વાંસદા  ડૉ.નયનાબેન આઈ.પટેલ 9427149186
18 વાંસદા  વાંગણ  વૈદ્ય ચિરાગ એમ. ડોબરીયા  9726229901
19 વાંસદા  ઉપસળ  વૈદ્ય રોશની આર. વાઘેલા  9722334142
20 નવસારી  પેરા  શ્રી મનોજ વી. ભટ્ટ (આયુ.ફાર્માસીસ્‍ટ)  9426872434
21 નવસારી  ધારાગીરી  શ્રી રાજુ એ. કોટડીયા (આયુ.ફાર્માસીસ્‍ટ)  9426872432
22 નવસારી  સિવિલ ઓ.પી.ડી  શ્રી કેતન ગાંગુર્ડે (આયુ.ફાર્માસીસ્‍ટ)  9537815158
23 ચીખલી  કાકડવેલ  શ્રી છગન એમ. વણકર(આયુ.ફાર્માસીસ્‍ટ)  9904793316
24 ચીખલી  સુરખાઇ  શ્રી ઉદેસિંગ બી. રાઠવા(આયુ.ફાર્માસીસ્‍ટ)  9427154847
         
ક્રમ. તાલુકાનું નામ હોમીયોપેથીક દવાખાનાનું નામ હોમીયોપેથીક તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ મોબાઈલ નંબર
1 નવસારી  ખડસુપા  ડો. હિરલ આર. પટેલ  7359088664
2 નવસારી  નવસારી  ડો. નિરાલી પી. ચૌધરી  7069430143
3 ચીખલી  રૂમલા  ડો. રિંકલ આર. પટેલ  9974679610
4 ગણદેવી  ગણદેવી  ડો. પ્રિતીબેન એચ. મિસ્‍ત્રી  9327457435
5 જલાલપોર  દાંડી  ડો. અંકિતા આર. પિપરોતર  9737178565
6 જલાલપોર  અબ્રામા  ડો. ધવલ એન. શાહ  9574747706
7 વાંસદા  વાંસદા  ડો. રોહિત એચ. કંટારીયા  9033528671