×

જન્‍મ મરણ નોંધણી

તાલુકા / નગરપાલિકાવાર ર૦૧૫ (જાન્યુઆરી - ૧૫ થી ડીસેમ્‍બર - ૧૫ સુધી જન્મ- મરણ અને મૃત જન્મની માહિતી)

ક્રમ તાલુકા/નગરપાલિકાનું નામ તાલુકા વાર યુનિટ કુલ યુનિટ તે પૈકી મળેલ પત્રકોની   વિગત બાકી યુનિટ નોંધાયેલ
જન્મ
નોંધાયેલ
મરણ
મૃત
જનમ
માતા
મરણ
પુ સ્ત્રી કુલ પુ સ્ત્રી કુલ પુ સ્ત્રી કુલ પુ સ્ત્રી કુલ
નવસારી ૮૫૨ ૮૫૨ ૮૫૨ ૬૩૭ ૫૭૦ ૧૨૦૭ ૯૨૨ ૬૦૯ ૧૫૩૧
જલાલપોર ૮૮૮ ૮૮૮ ૭૨૫ ૧૬૩ ૩૭૦ ૩૨૬ ૬૯૬ ૬૩૮ ૪૮૭ ૧૧૨૫
ગણદેવી ૭૨૦ ૭૨૦ ૬૫૦ ૭૦ ૧૨૨૮ ૧૧૮૬ ૨૪૧૪ ૭૮૯ ૫૪૧ ૧૩૩૦
ચીખલી ૬૩૬ ૬૩૬ ૫૯૮ ૧૫૧૦ ૧૩૮૩ ૨૮૯૩ ૯૭૨ ૬૧૧ ૧૫૮૩
ખેરગામ ૪૨૦ ૪૨૦ ૩૩૬ ૮૪ ૧૧૪ ૧૨૦ ૨૩૪ ૩૭૨ ૨૯૧ ૬૬૩
વાંસદા ૧૧૪૦ ૧૧૪૦ ૧૦૦૦ ૧૪૦ ૧૭૪૮ ૧૬૧૬ ૩૩૬૪ ૯૪૨ ૭૧૦ ૧૬૫૨
નવસારી ન.પાલિકા ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૨૮૩૭ ૨૬૨૮ ૫૪૬૫ ૧૨૦૦ ૮૧૩ ૨૦૧૩ ૩૮ ૨૧ ૫૯
બીલીમોરા ન.પાલિકા ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૭૬૦ ૭૦૨ ૧૪૬૨ ૨૪૭ ૧૮૪ ૪૩૧
ગણદેવી ન.પાલિકા ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૪૧૮ ૪૧૧ ૮૨૯ ૯૨ ૯૧ ૧૮૩
૧૦ વિજલપોર ન.પાલિકા ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૨૨૩ ૧૭૦ ૩૯૩ ૧૪૯ ૧૧૭ ૨૬૬
કુલ ૪૭૦૪ ૪૭૦૪ ૪૨૦૯ ૪૫૭ ૯૮૪૫ ૯૧૧૨ ૧૮૯૫૭ ૬૩૨૩ ૪૪૫૪ ૧૦૭૭૭ ૪૦ ૨૨ ૬૨ ૧૩ ૧૩