×

શાખાની કામગીરી

અત્રેના નવસારી જિલ્‍લા પંચાયત હેઠળ કુલ ૬ તાલુકા પંચાયત તથા જિલ્‍લા પંચાયતની મહેકમ નિભાવતી વિવિધ શાખાઓમાં વહીવટી અને રાજય પત્રિત વર્ગ – ૧ અને ૨ ના અધિકારીશ્રીઓ તેમજ વર્ગ ૩ અને ૪ નાં કર્મચારીઓ મળી અંદાજે ૫૮૫૭ સ્‍ટાફ થાય છે. તે પૈકી મહેકમ શાખા હેઠળ નાયબ ચીટનીશ, સિનીયર કલાર્ક, વિસ્‍તરણ અધિકારી (ખેતી), વિસ્‍તરણ અધિકારી (સહકાર-પંચાયત), સર્કલ ઈન્‍સપેકટર, તલાટી કમ મંત્રી, જુનીયર કલાર્ક, પટાવાળા, ડ્રાઈવર વિગેરે સંવર્ગનાં મળી કુલ ૫૭૬ જેટલું મંજુર મહેકમના કર્મચારીઓની કામગીરી નીચેની વિગતે મુખ્‍યત્‍વે કરવામાં આવે છે.

 • નિમણુંક ખાતાકીય પરીક્ષા
 • બઢતીઉચ્ચતર પગાર ધોરણ
 • બદલીપ્રાથમિક તપાસ
 • નિવૃત્તિકોર્ટ કેસ
 • સીનીયોરીટીલોક ફરીયાદ તપાસ
 • ખાતાકીય તપાસલીયન મંજુરી
 • પે ફિકશેશનપેન્શન કેસો
 • ઈજાફાઅપીલ કેસો
 • રજાઓરહેમરાહે નોકરી
 • ખાનગી અહેવાલવિવિધ તાલીમ
 • કાયમ કરવાતાબાની કચેરીનુ નિરીક્ષણ
 • એલ.ટી.સી.જગ્યાઓની મંજુરી મુદત વધારવા
 • ભરતી