×

બજેટ

જિલ્‍લા પંચાયત નુ વર્ષ ૨૦૨૨ – ૨૦૨૩ નું વાર્ષિક અંદાજપત્ર (રકમ રૂા. માં)
શિક્ષણ શાખા 8305000
આરોગ્ય શાખા 2295000
પોષણ શાખા 21750000
ખેતીવાડી શાખા 7155000
પશુપાલન શાખા 2070000
સમાજકલ્યાણ શાખા 2522000
બાંધકામ શાખા 20960000
સિંચાઈ શાખા 12500000
વિકાસના કામો  32500000
બજેટ ઉડતી નજરે 
સ્વભંડોળ સરકારી પ્રવૃતિ દેવા વિભાગ
૧/૪/૨૦૨૨ ની સિલક 261177000 1781788000 312899000
અંદાજીત આવક 81385000 8596642000 75366000
કુલ 342562000 10378430000 388265000
અંદાજીત ખર્ચ 124924000 8734580000 88855000
બંધ સિલક 217638000 1643850000 299410000