×

શિબીરની માહીતી

વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨

અ.નં. ગામનું નામ શિબીરનું નામ લાભ લીધેલ પશું પાલકોની સંખ્યા નાણાંકીય ખર્ચ
1 .... પશુ સંવર્ધન શિક્ષણ તાલીમ શિબીર 0 0
2 .... ઈન્ફોરમેશન એન્ડ કોમ્યુનીકેશન કેમ્પેઈન એન્ડપાર્ટીશીપેશન યોજના તાલીમ શિબીર 0 0