×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ભુપેન્‍દ્રભાઈ પટેલ ( ઈ.ચા. મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર (સ.મં.)
ફોન નંબર -
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૦૪૭૫

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી ભુપેન્‍દ્રભાઈ પટેલ ( ઈ.ચા. મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર (સ.મં.) ----- ૦૨૬૩૭ - ૨૩૦૪૭૫ ૯૪૨૮૩ ૮૧૨૮૭ adr-ddo-nav@gujarat.gov.in