×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત (મા મ) વિભાગ,જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, બીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એન.એન.પટેલ(કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી )
ફોન નં ૦૨૬૩૭-૨૩૧૯૦૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૪૩૧૭૧
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી એન.એન.પટેલ કાર્યપાલક ઈજનેર ૦૨૬૩૭- ૨૩૧૫૮૨ ૦૨૬૩૭- ૨૪૩૧૭૧ ૯૪૨૭૨૪૦૫૮૮ nav_eepd@yahoo.in
exernb-ddo-nav@gujarat.gov.in