×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, પ્રથમ માળ, જુનાથાણા, નવસારી, , જિલ્લા પંચાયત નવસારી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતી સીતાબેન એમ. પટેલ
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
મોબાઈલ નંબર ૭૫૬૭૦ ૧૭૬૮૩ / ૯૮૭૯૯ ૮૮૦૨૧

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ. નં. વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રીમતી સીતાબેન એમ. પટેલ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯ ૦૨૬૩૭- ૨૩૦૪૭૫ ૭૫૬૭૦ ૧૭૬૮૩ / ૯૮૭૯૯ ૮૮૦૨૧ ---