×

સાંસ્કૃતિ‍ક કાર્યક્રમો

  • કક્ષાએ ૧૫ મી ઓગષ્ટ તથા ૨૬ મી જાન્યુઆરી જેવા રાષ્ટ્રીય પર્વના દિને સાંસ્ક્રુતીક કાર્યક્રમો થાય છે.
  • દર વર્ષે તરુણ મહોત્સવની ઉજવણીએ નીચેની સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે.
સાંસ્‍કૃતિક કલા સાહિત્ય
ગરબા ચિત્રકલા નિબંધલેખન
રાસ સાથિયા સુલેખન
લોકનૃત્ય - બાળવાર્તા
  • પ્રથમ કેન્દ્ર કક્ષાએની સ્પર્ધા
  • ઝોન કક્ષાએ સ્પર્ધા
  • તાલુકા કક્ષાએ સ્પર્ધા
  • જિલ્લા કક્ષાએ સ્પર્ધા
  • વાલી દિનની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
  • દરેક શાળામાં બાળ મેળો યોજવામાં આવે છે.