×

દાઇ તાલીમ કાર્યક્રમ

માન.સરકારશ્રી તરફથી નિયુકત ચેતના અમદાવાદ મારફતે જિલ્‍લાની ૭૨૫ દાયણોને તાલીમ આપી ડીલીવરી કરાવવા માટે તાલીમ બધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.