×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, પ્રથમ માળ, જુનાથાણા, નવસારી.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી

કૈલાસબેન એચ. નિનામા

(નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી)
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
મોબાઈલ નંબર

૯૪૨૮૫ ૮૦૦૫૭

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ. નં. વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ

કૈલાસબેન એચ. નિનામા

નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯ ૦૨૬૩૭- ૨૩૦૪૭૫

૯૪૨૮૫ ૮૦૦૫૭

dyddo-vikas-nav@gujarat.gov.in