×

શૈક્ષણિ‍ક રૂપરેખા

 • બાહ્ય પરીક્ષાઓ
  હિન્દી
  ચિત્રકામ
  ગાંધીજીવન ઝાંખી
  ચિત્રકલા
  પ્રતિભાશોધ પરીક્ષા
  રાજ્ય શિષ્યવ્રુત્તિ પરીક્ષા
 •  શૈક્ષણિક પ્રવાસ
 •  ઇકો ક્લ્બ
 •  વ્રુક્ષા રોપણ
 •  વન મહોત્સવ
 •  પ્રવેશ મહોત્સવ
 •  બાળ મેળો
 •  રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી
 •  ગાંધી સપ્તાહની ઉજવણી
 •  સાક્ષરદીપ કાર્યક્રમ
 •  એવોર્ડ ટુ સ્કુલ સ્પર્ધા
 •  શ્રેષ્ઠ શિક્ષક સ્પર્ધા
 •  ચેતન્ય શાળા પ્રોજેક્ટ