×

શિક્ષણ ઉપકર વસુલાત

શિક્ષણ ઉપકર વસુલાત
ગ્રામ પંચાયત શિક્ષણ ઉપકર વસુલાત (સને ૨૦૨૦-૨૧ અંતિત)
માહે જુલાઇ - ૨૦૨૧ અંતિત 
ક્રમ તાલુકાનું
નામ
માંગણું (રૂા. લાખમાં)  વર્ષની વસુલાત (રૂા. લાખમાં) 
પાછલા વર્ષનું બાકી  ચાલુ વર્ષનું કુલ વર્ષની કુલ  બાકી  ટકાવારી 
1 નવસારી 0.10 4.50 4.60 5.04 -0.44 109.57
2 જલાલપો૨ 3.51 7.16 10.67 9.14 1.53 86.55
3 ગણદેવી 0.75 4.30 5.05 5.20 -0.15 102.97
4 ચીખલી 0.55 9.82 10.37 10.94 -0.57 105.46
5 ખેરગામ 0.00 0.88 0.88 1.00 -0.12 113.64
6 વાંસદા 0.87 2.07 2.94 2.57 0.37 87.41
કુલ 5.78 28.73 34.51 33.89 0.62 98.19