×

શાખાની કામગીરી

  જિલ્લામાં વસ્તી નિયંત્રણ માટે કુટંબ કલ્યાણ શાખા વિવિધ પ્રવૃતિઓ કરે છે. વર્ષ ૨૦૧૦ માં ગ્રોથ રેટ ૯ % હાંસલ કરવા નીચે મુજબની પ્રવૃતિઓ કરવામાં આવે છે.

 • જિલ્લામાં વસ્તી નિયંત્રણ માટે કુટંબ કલ્યાણ શાખા વિવિધ પ્રવૃતિઓ કરે છે. વર્ષ ૨૦૧૦ માં ગ્રોથ રેટ ૯ % હાંસલ કરવા નીચે મુજબની પ્રવૃતિઓ કરવામાં આવે છે.
 • અનમેટનીડ શુન્ય સુધી લઇ જવી.
 • કપલ પ્રોટેકશન ૮૦ સુધી લઇ જવો.
 • ટી.એફ.આર. ૨.૧ ની અંદર લઇ જવો.
 • સબ સેન્ટર લેવલે કોપટીની સેવાઓ આપવી.
 • કુ.ક.ની સેવાઓ સહેલાયથી અને નજીકમાં મળી રહે તે માટે તમામ તાલુકામાં દરરોજ કુ.ક. ઓપરેશન કેમ્પો.
 • ૭૦% વધુ દંપતિઓ બે કે એક કરતાં ઓછા બાળકોએ ઓપરેશન કરાવે એ પ્રમાણેનું આયોજન.
 • કોપટી એક બાળકવાળાં દંપતિઓ ૭૦% કરતાં વધુ લાભ લે તે માટે આયોજન.
 • એન.આર.એચ.એમ. કાર્યક્રમ હેઠળ કુ.ક.ની કરવામાં આવે છે.
(માર્ચ - ૨૦૨૧ અંતિત) થયેલ કુટુંબ કલ્યાણ પધ્ધતિની કામગીરી
અ.નં. કુટંબ કલ્યાણ પધ્ધતિ લક્ષ્યાંક સિધ્ધી ટકાવારી ૧ બાળક પછી   મુકાયેલ કોપર-ટી ની ટકાવારી નોંધ ર બાળક સુધી કુટુંબ કલ્‍યાણના ઓપરેશન ની ટકાવારી નોંધ
1 ઓપરેશન 8500 4213 49.56 - 75.9 કુટુંબ કલ્‍યાણ ઓપરેશન પૈકી ૨ બાળક બાદ પધ્ધિતી અપનાવનાર લાભાર્થી - ૩૧૯૬
2 કોપર-ટી 8800 7151 81.26 70.30 કુલ કોપર - ટી પૈકી ૧ બાળક બાદ પધ્ધિતી અપનાવનાર લાભાર્થી - ૫૦૨૭ -