×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી ડો.નિરવ પટેલ (અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી(ઈ.ચા.))
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ. નં. વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ડો.નિરવ પટેલ. અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી(ઈ.ચા.) ૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩ ૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩ ૯૦૯૯૦૮૬૦૦૩ ---
શ્રી મહેન્‍દ્રભાઈ પટેલ વહીવટી અધિકારી (કુટુંબ કલ્યાણ અને RCH) ૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩ ૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩ ૯૪૨૮૩૭૯૪૯૨ ---