×

શાખાની કામગીરી

 • આરોગ્ય શાખાના મહેકમના કર્મચારીઓની નિમણુંક તેમજ નિયંત્રણની કામગીરી
 • આરોગગ્ય શાખા હેઠળના વર્ગ-૨ના અધિકારીની કામગીરીનું મુલ્યાંકન તેમજ નિયંત્રણ
 • જાહેર આરોગ્ય અંગેની કામગીરી
 • રાષ્ટ્રિય કાર્યક્રમો અંગેની કામગીરી, દેખરેખ અને નિયંત્રણ
 • પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રોની દેખરેખ અને નિયંત્રણ
 • જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર, જન્મ-મરણ અંગેની કામગીરી
 • પ્રજનન, બાળ આરોગ્ય અને આરોગ્યના કાર્યક્રમોનું નિયમન
 • સગર્ભા માતાઓની કાળજી તેમજ નવજાત શિશુ તથા બાળકોની કાળજી
 • આર. સી. એચ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આઈ. ઈ. સી. સી કામગીરીનું આયોજન અને અમલીકરણ
 • રોગચાળા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી
 • મેલેરીયા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી
 • કુટુંબ કલ્યાણ, અંધત્વ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
 • રસીકરણ કાર્યક્રમ
 • આરોગ્ય તંત્રનું નિયંત્રણ
 • શાળાના બાળકોની આરોગ્યની તપાસણી
યોજનાઓની સમરી પત્રક - (સને ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨ અંતિત)
ક્રમ ઈન્‍ડીકેટર વર્ષ દરમ્યાન થયેલ કામગીરીની ટકાવારી  સોર્સ ઓફ ડેટા
1 જન સંખ્‍યા વૃધ્ધિ દર (%) 8.15 સેન્‍સસ - ૨૦૧૧ 
2 પ્રજનન દર (%) 1.9 સેન્‍સસ - ૨૦૧૧ 
3 રક્ષિત દંપતિ દર 71.93 મેન્‍યુઅલ (માસિક રિપોટીંગ) 
4 બાળ મરણ દર (એક હજાર જીવીત જન્‍મે) ૧૯૯ (બાળ મરણ)  મેન્‍યુઅલ (માસિક રિપોટીંગ) 
5 સેકસ રેસીયો 933 એચ.એમ.આઈ.એસ. 
6 માતા મરણ દર (એક લાખ જીવીત જન્‍મે) ૧૩ (માતા મરણ)  મેન્‍યુઅલ (માસિક રિપોટીંગ) 
7 સંપુર્ણ રસીકરણ ( % ) 81.56 એચ.એમ.આઈ.એસ. 
8 સંસ્થાકિય પ્રસુતિ  ( % ) 99.97 એચ.એમ.આઈ.એસ. 
9 જનની સુરક્ષા યોજના લાભાર્થી 4314 મેન્‍યુઅલ (માસિક રિપોટીંગ)