×

નવસારી વિષે

ગુજરાત સરકારે વલસાડ જિલ્લાનું તારીખ ર/૧૦/૧૯૯૭ ના રોજ, વલસાડ અને નવસારી એમ બે જિલ્લામાં વિભાજન કરતા નવસારી નવરચિત જિલ્લો અસ્તિત્વમા આવેલ છે. ગુજરાતની દક્ષિણ સીમા ઉપર અરબી સમુદ્ર કિનારે આવેલ નવસારી જિલ્લો ર૦.૩પ થી ર૧.૦પ ઉતર અક્ષાંશ, અને ૭ર.૪૩ થી ૭૩.૩પ પુર્વ રેખાંશ મઘ્‍યે આવેલ છે. જિલ્લાનું છેવાડાનું ગામ બલવાડા દક્ષિણે આવેલ છે. જિલ્લાનો ભૌગોલિક વિસ્તાર ર૧૯૬ ચો.કિ.મીટરનો છે. સને ર૦૧૧ ના વર્ષની વસ્તી ગણતરી મુજબ જિલ્લાની વસ્તી ૧૩,ર૯,૬૭૨ ની થયેલ છે. જિલ્લાનું મુખ્‍ય મથક નવસારી ખાતે આવેલ છે. જેનો સમાવેશ સીટી તાલુકામા થયા છે. નવસારી જિલ્લામાં નવસારી (શહેર) તાલુકા સિવાય અન્‍ય કુલ છ (૬) તાલુકાઓ આવેલા છે. જિલ્લાના કુલ ગામો ૩૯૨ છે.

Read More
અર્પિ‍ત સાગર (આઈ.એ.એસ.)

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

  • Calender 02-Dec-2021
    પ્રોજેકટ સ્નેહા https://navsaridp.gujarat.gov.in/gu/Project-Sneha
    Read More
  • Calender 24-Sep-2021
    જિલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ નવસારી દ્વારા પંચાયત સેવાની સને ૨૦૧૮-૧૯ માં પ્રસિધ્ધ કરેલ ભરતી અંગેની જાહેરાત રદ કરી જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોને ભરવામાં આવેલ પરીક્ષા ફી પરત કરવા અંગેની જાહેરાત.
    Read More

જીલ્લો નવસારી

૨૬૫૭.૫૬ ચો.કિ.મી.
૧૩,૨૯,૬૭૨
૮૩.૮૮%
૩૬૨
૯,૨૦,૫૩૫

Locate on Map

Jalalpore Navsari Gandevi Chikli Vansda

Hide Text